คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงษ์ ยังมี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวดี แสงทับทิม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยหทัย บุญครอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพร ช่อปทุมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต เทียนแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร เจิมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี ถนอมจิต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6