กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0991544004
อีเมล์ : pjiranan30@gmail.com

นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0853069804
อีเมล์ : namtoahooo@outlook.co.th