ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6