โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Principle and  reason  in the processing
of agricultural products

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  หมวดที่  1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7 ในกระบวนการ เรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น มิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1 .นักเรียนมีทักษะในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2 .นักเรียนสามารถปฏิบัติการแปรรูปผลิตทางการเกษตรได้

3 .นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชิวิตประจำวันได้

4.  ได้ผลผลิตจากการแปรรูปเพื่อนำจำหน่าย

บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ความพอประมาณ

 -   เลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและออกตามฤดูกาล

 -    ผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน

ความมีเหตุผล

 -  นักเรียนเลือกใช้วิธีการแปรรูปผลิตที่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

 -  นักเรียนคิดต้นทุนและผลกำไรที่เกิดจากการผลิต

ภูมิคุ้มกัน

-   นักเรียนเลือกบริโภคอาหารแปรรูปได้อย่างปลอดภัย

 เงื่อนไขความรู้

 1.  ความรู้

-   นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายประเภท

คุณธรรม

-  นักเรียนมีความขยัน

-  นักเรียนมีความซื่อสัตย์

-  นักเรียนรู้จักวัตถุดิบอย่างประหยัดt

  - นักเรียนมีใจรักสะอาด     

ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ประโยชน์ของดอกอัญชัน

-สรรพคุณอัญชันน้ำอัญชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

-เครื่องดื่มน้ำอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

     -มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย

     -ประโยชน์ของดอกอัญชัน มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด

     -ดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด

     -ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ

     -ช่วยรักษาอาการผมร่วง (ดอก)

     -อัญชันทาคิ้ว ทาหัว ใช้เป็นยาปลูกผม ปลูกขนช่วย

ให้ดกเดาเงางามยิ่งขึ้น (น้ำคั้นจากดอก)

     -ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดอุดตัน

     -ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือดหัวใจอุดตัน

นํ้าว่านกาบหอย
ภาพกิจกรรม