กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 093578599
อีเมล์ : sarutiwong_fuu@hotmail.com