ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวช่อทิพย์ พิมพ์สอน
พนักงานราชการ

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0