ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวช่อทิพย์ พิมพ์สอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0