ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารทั่วไป

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าด้านการบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเกษม มิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญส่ง สนใจยิ่ง
ช่างสี 3