ด้านการบริหารทั่วไป

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าด้านการบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 084-752-1963
อีเมล์ : boonsmer@hotmail.com

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางวรรณภา ภู่ทรัพย์
พนักงานราชการ

นางสาวจิรัติพร เอี่ยมมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0863364461
อีเมล์ : Chirattiphon@gmail.com

นายบุญส่ง สนใจยิ่ง
ช่างสี 3