ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครู คศ.1
หัวหน้าด้านการบริหารทั่วไป

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกษม มิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญเตือน ภู่แย้ม
ช่างไฟฟ้า 3

นายบุญส่ง สนใจยิ่ง
ช่างสี 3