ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครู คศ.1
หัวหน้าด้านการบริหารทั่วไป

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครู คศ.2

นายเกษม มิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายบุญเตือน ภู่แย้ม
ช่างไฟฟ้า 3

นายบุญส่ง สนใจยิ่ง
ช่างสี 3