ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านงานกิจการนักเรียน

นางแววตา คลังหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าด้านงานกิจการนักเรียน

นางสาวช่อทิพย์ พิมพ์สอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0