ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐวุฒิ ปัดภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0