กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสราวุทธ สินธุโร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 087-216-1506
อีเมล์ : sarawuth_sin@co.th

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4