ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเลี้ยงปลา
โครงการเลี้ยงปลา

1. หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดจนการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านการเตรียมอาชีพ ให้มีการประกอบอาชีพอิสระลักษณะเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังนั้นทางโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จึงได้มีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนโดยการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกฝนและมีทักษะในวิชาชีพการเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในวิชาชีพ

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้

ผลลัพธ์                 นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนาก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ

ผลผลิต                 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 20

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

- จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงงบประมาณรายจ่าย  รู้จักประหยัด และให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด

- จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม  ไม่กระทบต่อการเรียน เป็นต้น

หลักการมีเหตุผล

- การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน

- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโดยสอดแทรกบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักภูมิคุ้มกัน

- การจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถป้องกันความเสี่ยงและความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เงื่อนไขความรู้

- นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ

- นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพการเลี้ยงปลา  

- นักเรียนเกิดทักษะในการบริหารจัดการ และการทำงานเพื่อส่วนรวม

เงื่อนไขคุณธรรม

- นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนใจ 

- นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้

- นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีใจโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรซึ่งกัน

   และกัน

- ผู้รับผิดชอบจัดโครงการอย่างสร้างสรรค์ และเต็มความสามารถ

ลงสู่ ความสมดุล 4 มิติ คือ

1. เศรษฐกิจมีการวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด

2. สังคมสังคมไทยดำรงอยู่บนพื้นฐานของความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3. วัฒนธรรม - เอกลักษณ์วิถีเกษตรกรรมของไทยจะยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน

             4 สิ่งแวดล้อมเกิดความรัก และร่วมกันหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
รูปกิจกรรม