ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารวิชาการ

นายสราวุทธ สินธุโร

หัวหน้าด้านการบริหารวิชาการ

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ูนางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2