ด้านการบริหารวิชาการ

นายสราวุทธ สินธุโร
ครู คศ.3
หัวหน้าด้านการบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 087-216-1506
อีเมล์ : sarawuth_sin@or.th

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 084-108-7961
อีเมล์ : rongrirdee@gmail.com

นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0853069804