ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารวิชาการ

นายสราวุทธ สินธุโร

หัวหน้าด้านการบริหารวิชาการ

นางสาวกชพร น้อยศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0