โครงการเพาะถั่วงอก
โครงการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ

1.  หลักการและเหตุผล

                การเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้  เป็นสิ่งสำคัญของนักเรียน  ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ซึ่งอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย  เพื่อให้เป็นการจัดการศึกษาตามโครงสร้าง  หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6  บอกไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องรับไปดำเนินการ   ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องเร่งแก้ปัญหาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                โครงการเพาะถั่วงอกจึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้ และมีประสบการณ์ตรงในการเพาะถั่วงอก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด และรับผิดชอบต่อหน้าที่  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของถั่วงอกพืชเศรษฐกิจ  นอกจากนั้นนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการฝึกประสบการณ์ตรง  ตลอดจนส่งเสริมการค้าขายและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ทั้งยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่งด้วย

2.  วัตถุประสงค์

                1  เพื่อเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเพาะถั่วงอก

                2  เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน

                3  เพื่อเป็นการหาช่องทางในการประกอบอาชีพ

     2.1  ผลลัพธ์

                2.1.1  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเพาะถั่วงอก

                2.1.2  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

                2.1.3  บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

     2.2  ผลผลิต

                2.2.1  มีการจำหน่ายถั่วงอกอย่างเป็นระบบ

                2.2.2  จัดทำบัญชีรายรับจ่าย

                2.2.3  นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณการคาดคะเนและกระบวนการแก้ปัญหา

หลักการบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

                นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมและเพาะถั่วงอก

 หลักความมีเหตุผล

                นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

                นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเพาะถั่วงอกไปเพาะถั่วงอกรับประทานหรือจำหน่ายได้

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเพาะถั่วงอก

 

เงื่อนไขคุณธรรม

-                   นักเรียนมีความสมัครสมานสามัคคี

-                   นักเรียนมีความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่หมู่คณะ

-                   นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา

-                   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 

การเชื่อมโยงสู่  4  มิติ

                ด้านเศรษฐกิจ

-                   ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัว

-                   สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                ด้านสังคม

-                   มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

-                   มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแก่หมู่คณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

-  ไม่ใช้สารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านวัฒนธรรมและค่านิยม

-     การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นค่านิยมของไท