ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรวลัญย์ จำรูญหิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1