ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1