ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0