กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรวลัญย์ จำรูญหิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0914796204
อีเมล์ : Worawalan.mm@gmail.com

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 081-728-3705
อีเมล์ : micronano_p@hotmail.com

นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0814333278
อีเมล์ : Poiizpattharawadee@gmail.com

นางสาววรรณธิดา ไพรศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0966418849
อีเมล์ : mefhawantida@gmail.com