ด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางสาวมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
หัวหน้าด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล
เบอร์โทร : 081-982-2796

นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0991544004
อีเมล์ : pjiranan30@gmail.com

นางสาววรรณธิดา ไพรศรี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0966418849
อีเมล์ : mefhawantida@gmail.com