ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ทรัพย์บุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ภัญโญชีพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ฟักทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพันธ์ แก้วอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวนการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงกมล คงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัตนวดี โมรากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - 2565