ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1