พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1.  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

2.  พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิรูปการศึกษา

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

7.    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

8.    พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์ (CORPORATE OBJECTIVE)

1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการเรียนการสอน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

2.  ครูมีจรรยาบรรณและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3.     ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานศิลวัฒนธรรมไทย น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.    ชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน