โครงการนวดฝ่าเท้า
โครงการนวดฝ่าเท้า

1.  หลักการและเหตุผล

                การนวดฝ่าเท้า  ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น  แต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการของโรคบางโรคได้ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการบางอย่างของผู้ป่วยได้  การนวดฝ่าเท้า ใช้ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกัน  นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการนวดฝ่าเท้า  ยังเป็นการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น อันจะเป็นการช่วยให้ประหยัดและทำให้มีรายได้ การนวดฝ่าเท้าถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 

                 นอกจากนี้เจตจำนงของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการพึ่งพาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานนั้น ยังเป็นสิ่งย้ำภารกิจของบุคคลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างดี

               การนวดฝ่าเท้าถือเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณมีผู้นิยมและให้ความสนใจในศาสตร์นี้มากขึ้นจนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อการนวดฝ่าเท้ามีความสำคัญและบทบาทมากขึ้นดังกล่าวจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดให้มีการฝึกอบรมนักเรียนให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

2.  วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า

            2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนของกสารนวดฝ่าเท้า  กดจุด  ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ

           3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า ทำให้มีทักษะและสามารถพัฒนาให้เกิดความชำนาญสามารถนำไปใช้อย่างปลอดภัย

           4.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวและเป็นการหารายได้พิเศษได้

                ผลลัพธ์         นักเรียนชุมนุนมการนวดฝ่าเท้าเข้าร่วมการฝึกอบรมและเรียนรู้การนวดฝ่าเท้า

              ผลผลิต         นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมและเรียนรู้สามารถนวดฝ่าเท้าอย่างถูกต้องได้     


อาจารย์แววตา คลังหิรัญ ที่ปรึกษาโครงการ
ภาพกิจกรรมโครงการนวดฝ่าเท้า