โครงการผูกผ้า
โครงการผูกผ้า
โครงการผูกผ้า

1. หลักการและเหตุผล

                     ด้วยรัฐบาลมีความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น  โดยให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน  อำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือ การสร้างงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความยากจน  ดังนั้นโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้  จึงจัดโครงการอบรมอาชีพการจับผ้า ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้จากการปฏิบัติจริงไปประกอบอาชีพ

2. วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพเสริม

               2. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม

               3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยตรงไปประกอบอาชีพได้จริง

               4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักเรียน

              -   ผลลัพธ์ (Outcomes)

                           นักเรียนมีความรู้และทักษะสำหรับนำไปประกอบอาชีพอิสระได้

               -  ผลผลิต(Outputs)

                            ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการสอนนอกหลักสูตรนักเรียนมีรายได้       ระหว่างเรียนและรู้จักการใช้จ่ายอย่างพอเพียงสร้างความตระหนักและให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต

3. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

             - จัดกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมความรู้แก่ครู นักเรียน โดยคำนึงถึงงบประมาณรายจ่าย  รู้จักประหยัด และให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด

หลักการมีเหตุผล

            - มีการประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักภูมิคุ้มกัน

            - การกระบวนการฝึกทักษะไปประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษาและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

เงื่อนไขความรู้

            - สามารถจัดระบบความคิด การวิเคราะห์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขคุณธรรม

            - การบริหารโครงการเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ สุจริต  ทุกคนมีส่วนร่วม

            - ผู้รับผิดชอบจัดโครงการอย่างสร้างสรรค์ และเต็มความสามารถ

 

นำลงสู่ ความสมดุล 4 มิติ คือ

1. เศรษฐกิจมีการวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด

2. สังคมองค์กรเกิดความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3. วัฒนธรรม เข้าใจกระบวนการคิด และวัฒนธรรมองค์กร

4. สิ่งแวดล้อม เข้าใจในการใช้ทรัพยากรได้ถูกต้อง ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

รูปกิจกรรมผูกผ้า