คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรคุณธาดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : วัดเจดีย์หอย
ชื่อ-นามสกุล : พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : วัดลำมหาเมฆ
ชื่อ-นามสกุล : พระวิชาญ วิชาโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ผู้แทนจาก : วัดลำมหาเมฆ
ชื่อ-นามสกุล : นาย ม้วน เพไร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา ลำไย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพรรรณ แสงนัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย มาลาอี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน แบะดอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัตนวดี โมรากุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน