ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรคุณธาดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : วัดเจดีย์หอย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : วัดลำมหาเมฆ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระวิชาญ วิชาโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ตัวแทนจาก : วัดลำมหาเมฆ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาย ม้วน เพไร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา ลำไย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพรรรณ แสงนัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย มาลาอี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน แบะดอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัตนวดี โมรากุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :