ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 102 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  26 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  17 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  24 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  21 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  6 คน-ข้อมูล ณ  เดือนพฤศจิกายน 2562