ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 104 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  27 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  18 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  24 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  21 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  6 คน-ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม 2563