ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 101 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  27 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  16 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  23 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  16 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  6 คน-ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2562