ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 149 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  32 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  29 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  21 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  15 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  22 คน-ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2565