ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 100 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  26 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  17 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  22 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  21 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  16 คน-ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562