ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 122 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  26 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  25 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  17คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  27 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  21 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  6 คน-ข้อมูล ณ  เดือนกรกฎาคม 2563