โครงการผักปลอดสารพิษ
โครงการผักปลอดสารพิษ
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
10  (พ.ศ.2550-2554)  ซึ่งกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศกำหนดขึ่นบนพื่นฐานของการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งยึด คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
                จากการดำเนินการดังกล่าวซึ่งทางโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจริงจึงได้เขียนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          ผลผลิต
                 1  เพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
                 2   เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว
                 3  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม
                 4  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการตลาด  เรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย
หลักการบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
          ความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          ความพอประมาณในการใช้เวลาในการแสวงหาความรู้
          ความพอประมาณในการบริโภคผักปลอดสารพิษ
หลักความมีเหตุผล
          รู้จักใช้เหตุผลตัดสินใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบในการทำแปลงเกษตร
          เห็นคุณค่าของการปลูกพืชผักพื้นบ้าน  พืชผักสวนครัว
          หลักการมีภูมิคุ้มกัน
  เมื่อมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  มีหลักการนำรายได้ไปเก็บออมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง
เงื่อนไขความรู้
   -มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ
   -มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชผักต่าง
ๆ ของไทยทั้งผักพื้นบ้านและผักทั่วไป
เงื่อนไขคุณธรรม
    -มีจิตสำนึกในการร่วมมือกันทำกิจกรรมกลุ่ม
                  
-มีความรับผิดชอบในภาระงานของตนและตรงต่อเวลา
                  
-มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่คณะ 
มีน้ำใจ
การเชื่อมโยงสู่  4  มิติ
 ด้านเศรษฐกิจ
           -  
ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไว้รับประทานที่มีราคาแพงและมีสารพิษปลอมปน
 ด้านสังคม
          -   
มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
          -   
รู้จักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
          -   
มีน้ำใจให้แก่หมู่คณะ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ด้านสิ่งแวดล้อม
            - 
รู้จักการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
            - 
รู้จักการประหยัดพลังงาน
           - 
นำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น  การหมักปุ๋ยชีวภาพจากสะเดา ต้นกล้วยและ                  
              เศษผัก เศษอาหาร
ด้านวัฒนธรรมและค่านิยม
          -  
การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนบ้าน
          -  
ปลูกพืชผักพื้นบ้านที่หาได้ง่ายในชุมชนและยังมีประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรหาได้ง่ายในท้องถิ่น
          -  
รู้จักชื่อพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ 
เช่น  ผักชี  ผักแพว 
          - 
 มีค่านิยมในการบริโภคพืชผักสวนครัว  ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย
          -  
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการเห็นคุณค่าของผักพื้นบ้านของไทย 
ที่ปรึกษาโครงการ
รูปกิจกรรม