คณะผู้บริหาร

นางสาวศรัณม์รัชต์ ก้องสกุลโชติกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0984852381

นายสราวุทธ สินธุโร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872161506
อีเมล์ : sarawuth_sin@co.th

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0847521963
อีเมล์ : boonsmer@hotmail.com

นางแววตา คลังหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0813835991
อีเมล์ : is_weawta@hotmail.com

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0819822796
อีเมล์ : micronano_p@hotmail.com