ลำตัดสุนทโรศิลป์
ลำตัดสุนทโรศิลป์

ณะลำตัดสุนทโรศิลป์(ศิษย์หวังเต๊ะ)

ของโรงเรียนสุนทโร-เมตตาประชาสรรค์  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ตุลาคม  ..๒๕๔๑    โดยการริเริ่มของท่านอาจารย์ใหญ่วิไลวรรณ  วรังครัศมิ  ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านลำตัดท่านได้ให้แนวคิดว่าอำเภอลาดหลุมแก้วมีศิลปินแห่งชาติ  สาขาเพลงพื้นบ้านลำตัด  คือ 

นายหวังดี  นิมา (หวังเต๊ะเราน่าจะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนี้ จึงได้เชิญคุณพ่อหวังเต๊ะและ

คุณแม่ศรีนวล มาฝึกสอนเริ่มแรกในเบื้องต้น  หลังจากนั้นต่อมามีผู้ควบคุมและฝึกซ้อมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  คือ นางบุญเสมอ ปิตินานนท์  อาจารย์สาระศิลปะ

การแสดงลำตัดได้แสดงสืบทอดต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  โดยมีปณิธานประจำคณะว่าไม่ว่าจะไปเล่นงานใดหรือที่ใดจะต้องทำตามนโยบายของคณะ  คือ  “สืบสานศิลปะพื้นบ้าน  ต่อต้านยาเสพติด

การจัดตั้งคณะลำตัดเป็นการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปมั่วสุมยาเสพติด  ไปมีปัญหาเรื่องชู้สาวและปัญหาอื่น สิ่งที่คณะภูมิใจในเบื้องต้น  คือสามารถทำให้นักเรียนคนหนึ่งที่ติดยาบ้าแล้วหันมาเล่นดนตรีตีฉิ่งประจำคณะและเลิกยาโดยเด็ดขาดก่อนที่จะมีการรณรงค์อย่างจริงจังของรัฐบาล

คณะลำตัดของเราเป็นการบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน  เช่น    วิชาภาษาไทย  วิชานาฏศิลป์ ดนตรี  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาเกษตรกรรม  การเล่นลำตัดเป็นการฝึกให้นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน

ปัจจุบันคณะลำตัดสุนทโรศิลป์ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ติดตามชมติดต่อให้ไปทำการแสดงตามสถานที่ต่าง ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ บวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานต้อนรับ งานเลี้ยง งานแต่ง  โดยทางคณะไม่ได้คิดค่าตอบแทน แล้วแต่ความประทับใจของท่านผู้หา   รางวัลที่ได้รับเท่ากับเป็นน้ำใจของท่านและเป็นการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านลำตัดนี้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา..

1.   หลักการและเหตุผล

                การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น  สามารถเผชิญกับโลกภายนอกได้การเรียนการสอนนอกห้องเรียนก็มีความสำคัญสำหรับนักเรียนมาก  ถ้านักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริงจึงจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักท้องถิ่นและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอาศัยอยู่รักและภูมิใจในความเป็นไทย  ดังนั้นสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาเพลงพื้นบ้านลำตัด  เพลงอีแซว เพลงเรือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งสูญหายไปกับกาลเวลาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

2.บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                1. ความมีเหตุผล                  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่ตนเองทำในเรื่องเพลงพื้นบ้านก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

                2. ความพอประมาณ          ผู้เข้าร่วมสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ

                3. ภูมิคุ้มกัน                         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคิดและตัดสินใจในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างรอบคอบโดยนำข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วมาประกอบการพิจารณา                 

                4. ความรอบรู้                       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องเพลงพื้นบ้าน

                5.คุณธรรม                            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดคุณธรรมในเรื่องความขยัน อดทน  ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  นำไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข        

 

3. วัตถุประสงค์

                3.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)

                3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ทุกคนสามารถร้องลำตัดได้ตามศักยภาพของตนเอง

                3.1.2   ได้คณะลำตัดที่มีคุณภาพสามารถรับงานแสดงจากหน่วยงานภายนอกได้

 

                3.2  ผลผลิต(Outputs)

                     3.2.1  จัดตั้งคณะลำตัดประจำระดับชั้นและคณะลำตัดของโรงเรียน

                       3.2.2  วีซีดีแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นของตนเอง

ภาพกิจกรรมลำตัดสุนทโรศิลป์