ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         
       
  นายเบ็ญจะ พึ่งเก็บ ศึกษาธิการอำเภอลาดหลุมแก้ว และ นายณรงค์ ลอยนภา ร่วมกับ นายสมบัติ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร ในขณะนั้น มีความเห็นร่วมกันว่าชุมชนใกล้เคียงวัดเจดีย์หอย ขาดแคลนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานต้องเดินทางไกลพื้นที่ซึ่งการคมนาคมไม่สะดวก
         จึงได้นำเรื่องหารือพระครูสุนทรคุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึงสุนทโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ด้วยความเมตตาและเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในบริเวณวัดเจดีย์หอยเป็นที่จัดตั้งโรงเรียนสาขาตำบลบ่อเงิน จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          โดย ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์ ป้อมสุข ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขา ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามอนุมัติให้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 8 มีนาคม 2538 นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์" โดยพระครูสุนทรคุณธาดา มอบที่ดินในกรรมสิทธิ์ของท่าน จำนวน 30 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียน