กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางแววตา คลังหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 081-383-5991
อีเมล์ : is_weawta@hotmail.com

นายสราวุทธ สินธุโร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 087-216-1506
อีเมล์ : sarawuth_sin@co.th

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 084-108-7961
อีเมล์ : rongrirdee@gmail.com