เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ 

เศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

S.M.P.

S = Sufficiency  ความพอเพียง

M = Moral           ศีลธรรม

P = Patience       ความอดทน