โครงการHydroponics
โครงการ Hydroponics
1.  หลักการและเหตุผล
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.  วัตถุประสงค์
      1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติการปลูกพืชไร้ดินได้อย่างถูกต้อง
     2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทดลองการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
     3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
             3.1  ผลลัพธ์ (Outcomes)
                    3.1.1  นักเรียนมีผักปลอดสารพิษในการประกอบอาหารกลางวัน
                    3.1.2  นักเรียนสามารถนำวิธีการปลูกพืชไร้ดินไปใช้ประโยชน์ได้
                     3.1.3  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการขายผลผลิต
                     3.1.4  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เกิดความรู้ใหม่ได้
                3.2  ผลผลิต (Outputs)
                      3.2.1 ได้ผักปลอดสารพิษการจากปลูกพืชไร้ดินเพื่อประกอบอาหารกลางวัน
                      3.2.3  นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                      3.2.4 ได้โครงงานวิทยาศาสตร์จากการศึกษาและทดลองปลูก
บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       1 ความพอประมาณ
                   - นักเรียนรู้จักเลือกวิธีการปลูกพืชได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของครอบครัว
        2 ความมีเหตุผล
            -  นักเรียนเลือกชนิดของเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกตามฤดูกาลและความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม
       3 ภูมิคุ้มกัน
                -  นักเรียนเรียนรู้วิธีการเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยกับร่างกายของตนเองและคนในครอบครัวได้เงื่อนไข
        4. ความรู้
            -  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องวิธีการปลูกพืชไร้ดิน
            -  นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชไร้ดินและการปลูกพืชแบบใช้ดิน
            -  นักเรียนนำความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว
         5. คุณธรรม
                -  คุณธรรม  8  ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
             6.  มิติด้านเศรษฐกิจ  ประหยัดการจ้างแรงงานทางการเกษตร ใช้พื้นที่ปลูกน้อยได้ผลผลิตมาก มีรายได้จากการทำโครงการ
                  มิติด้านสังคม  นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและมีน้ำใจในการทำงาน
             มิติด้านสิ่งแวดล้อม  ลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงเป็นการรักษามลภาวะทางอากาศ  ดินและน้ำ
                   มิติด้านวัฒนธรรม  ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรับประทานผักของคนไทย

ภาพกิจกรรมHydroponics