ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
asean
asean-members ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48360
asean-events ลำดับเหตุการณ์สำคัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.62 KB 48494
asean-connectivity ความเชื่อโยงระหว่างกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48602
asean-charterกฏบัตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.78 KB 48576
asean-3pillars ความร่วมมือ 3 เสาหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.66 KB 48271
เอกสารราชการ
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 48641
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (สามรถดาวน์โหลดและกรอกลงในไฟล์ได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.75 KB 48583
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48318
ขออนุญาตผู้ปกครองอกนำนักเรียนออกนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 17.35 KB 48434
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48489
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 37.1 KB 48294
หนังสือเวียนครู Word Document ขนาดไฟล์ 38.46 KB 48211
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48248
computer
Publisher intro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 48741
Toolbox photoshop cs3 Word Document ขนาดไฟล์ 723.54 KB 48433
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.51 KB 48454
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ของกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 49300
มาตรฐานตัวชี้วัดวิทย์ แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 48363
หลักสูตรท้องถิ่นสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 199.98 KB 48536
มาตรฐานตังชี้วัดะคณิต แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 48255
มาตรฐานตัวชี้วัดสุขศึกษาพลศึกษา แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 48449
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 48566
ภาษาต่างประเทศแก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 48166
ตัวชี้วัดและสาระ(ศิลปะ)แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 48732
มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทยส่ง แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 48336
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 824 KB 48353
เอกสารวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 53306
แนวทางการประเมิน sar 48330
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 48517
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.01 KB 48420
การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.75 KB 48410
การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 48570
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 48328
การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.61 KB 48509
การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.96 KB 48170
การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.67 KB 48212
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาสุนทโรฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 736 KB 48607
อื่นๆ
>บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียนปี๒๕๖๒ 48286
เอกสารรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.06 KB 48292
ผังการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 48221
ตัวอย่าง ปพ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 577.87 KB 48165
โครงการ แบบขอจัดตั้งบริษัทจำรอง Unkown Document ขนาดไฟล์ 240.09 KB 48552