ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่รต ชัยวัฒน์ จันทนา
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0