ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1