กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรรณภา ภู่ทรัพย์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6