ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งความจำนงสมัครเรียน (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
    ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียน
            ๑. กรอกข้อมูลการแสดงความจำนงขอสมัครเรียน
            ๒. กรอกความจำนงขอรับการสนับสนุนทางการศึกษา
            ๓. ดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน กรอกข้อมูลแล้วนำส่งพร้อมหลักฐานการสมัครตามประกาศของทางโรงเรียนในภายหลัง (รอประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ)

    หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานการสมัคร             
                             สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน / บิดา / มารดา                   จำนวน ๑ ชุด
                             สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน / บิดา / มารดา                  จำนวน ๑ ชุด
                             สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน                                   จำนวน ๑ ชุด
                             สำเนาวุฒิการศึกษา (ป.๐๕/รบ.๑ /ปพ.๑)                      จำนวน ๑ ชุด
                             รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑.๕ นิ้ว                                       จำนวน ๓ รูป


นักเรียนและผู้ปกครองสามารถกรอกแบบฟอร์มความจำนงได้ที่
:: 
https://forms.gle/ut9CUy3doxuQmmP27

ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเรียน ได้ที่
:: https://drive.google.com/…/1wNvSW8jQKjA_uMrAteMEvQXsE…/view…


ผู้ปกครองสามารถแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนทางการศึกษา ได้ที่
:: https://forms.gle/nyipqbnMBQFs5BL96


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,00:40   อ่าน 231 ครั้ง