ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ นำคณะครูผู้ช่วยของโรงเรียน
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประจำปี ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวััดนครนายก
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,11:07   อ่าน 72 ครั้ง