ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีนายสราวุทธ สินธุโร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
คณะนิเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการโรงเรียนเรียนรวมจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสระบุรี และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:01   อ่าน 79 ครั้ง