ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียนปี๒๕๖๒ 13
เอกสารรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.06 KB 33
ผังการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 113
ตัวอย่าง ปพ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 577.87 KB 99
โครงการ แบบขอจัดตั้งบริษัทจำรอง Unkown Document ขนาดไฟล์ 240.09 KB 206
asean
asean-members ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 2231
asean-events ลำดับเหตุการณ์สำคัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.62 KB 3440
asean-connectivity ความเชื่อโยงระหว่างกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1720
asean-charterกฏบัตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.78 KB 920
asean-3pillars ความร่วมมือ 3 เสาหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.66 KB 1728
เอกสารราชการ
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 268
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (สามรถดาวน์โหลดและกรอกลงในไฟล์ได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.75 KB 161
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 167
ขออนุญาตผู้ปกครองอกนำนักเรียนออกนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 17.35 KB 5361
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 222
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 37.1 KB 215
หนังสือเวียนครู Word Document ขนาดไฟล์ 38.46 KB 259
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 227
computer
Publisher intro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 1888
Toolbox photoshop cs3 Word Document ขนาดไฟล์ 723.54 KB 456
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.51 KB 243
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ของกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 24569
มาตรฐานตัวชี้วัดวิทย์ แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 2039
หลักสูตรท้องถิ่นสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 199.98 KB 1661
มาตรฐานตังชี้วัดะคณิต แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 2166
มาตรฐานตัวชี้วัดสุขศึกษาพลศึกษา แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 904
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 757
ภาษาต่างประเทศแก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 301
ตัวชี้วัดและสาระ(ศิลปะ)แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 2271
มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทยส่ง แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 1034
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 824 KB 491
เอกสารวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 238
แนวทางการประเมิน sar 105
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 98
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.01 KB 103
การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.75 KB 106
การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 105
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 101
การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.61 KB 94
การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.96 KB 114
การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.67 KB 114
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาสุนทโรฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 736 KB 13