ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.06 KB 10
ผังการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 106
ตัวอย่าง ปพ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 577.87 KB 93
โครงการ แบบขอจัดตั้งบริษัทจำรอง Unkown Document ขนาดไฟล์ 240.09 KB 199
asean
asean-members ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 2221
asean-events ลำดับเหตุการณ์สำคัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.62 KB 3428
asean-connectivity ความเชื่อโยงระหว่างกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1713
asean-charterกฏบัตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.78 KB 912
asean-3pillars ความร่วมมือ 3 เสาหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.66 KB 1714
เอกสารราชการ
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 261
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (สามรถดาวน์โหลดและกรอกลงในไฟล์ได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.75 KB 154
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 159
ขออนุญาตผู้ปกครองอกนำนักเรียนออกนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 17.35 KB 5338
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 213
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 37.1 KB 209
หนังสือเวียนครู Word Document ขนาดไฟล์ 38.46 KB 251
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 219
computer
Publisher intro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 1854
Toolbox photoshop cs3 Word Document ขนาดไฟล์ 723.54 KB 443
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.51 KB 236
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ของกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 24519
มาตรฐานตัวชี้วัดวิทย์ แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 2032
หลักสูตรท้องถิ่นสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 199.98 KB 1621
มาตรฐานตังชี้วัดะคณิต แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 2152
มาตรฐานตัวชี้วัดสุขศึกษาพลศึกษา แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 897
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 750
ภาษาต่างประเทศแก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 295
ตัวชี้วัดและสาระ(ศิลปะ)แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 2264
มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทยส่ง แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 1019
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 824 KB 483
เอกสารวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 232
แนวทางการประเมิน sar 97
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 91
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.01 KB 97
การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.75 KB 98
การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 97
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 95
การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.61 KB 85
การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.96 KB 105
การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.67 KB 98
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาสุนทโรฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.89 KB 0