ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 112 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  27 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  33 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  16คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  6คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  19 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  10 คน