ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด 108 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  19 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  22 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  33 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  12 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  6 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  16 คน-ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561